Politica de confidenţialitate

Când vizitezi site-ul www.echipament-scrima.ro sau când apelezi la serviciile noastre de furnizare bunuri sau de orice altă natura, ne încredintezi datele tale cu caracter personal. Scopul acestei Politici de confidenţialitate este să îţi arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm şi ce facem cu ele. Fiind pe deplin constienţi de faptul ca datele tale personale îţi aparţin, facem tot posibilul să le prelucrăm în siguranţă.
Prin navigarea pe site-ul www.echipament-scrima.ro, prin lansarea unei comenzi şi/sau prin semnarea unui contract cu noi, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidenţialitate”.

DEFINIŢII TERMENI

www.echipament-scrima.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare al SC ALPECO-ART SRL. Site-ul este deţinut şi administrat de SC ALPECO-ART SRL, cu sediul în aleea Lamotesti Nr. 2 041028 sector 4, Bucuresti Romania, avand CIF: RO 31021305.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), si a legislatiei interne aplicabile SC ALPECO-ART SRL este operator de date cu caracter personal.
„GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
SC ALPECO-ART SRL poate schimba aceasta Politica de confidentialitate în orice moment. Toate actualizarile şi modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe acest site.

ÎNTREBĂRI ŞI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau doreşti să îţi exerciti drepturile legale în legătura cu datele pe care le deţinem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problema de confidenţialitate, ne poţi scrie la adresa de e-mail: office@echipament-scrima.ro.

CE INFORMAŢII COLECTĂM?

1. Informaţii pe care ni le furnizezi voluntar
Când utilizezi formularele de pe site, când închei un contract cu noi, când ne contactezi prin telefon, e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai in mod voluntar informatiile pe care le prelucrăm. Aceste informatii includ nume, prenume, data naşterii, numărul de telefon mobil/fix, numar de fax, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, adresa de facturare, adresa de livrare, cont bancar, numărul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informaţii pentru plata, detalii tranzacţii.
Oferindu-ne aceste informaţii, noi le păstram în condiţii de securitate şi confidenţialitate în baza noastra de date.
2. Informaţii pe care le colectăm automat
Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informaţii despre vizita ta pe site. Aceste informaţii pot include adresa IP, device IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare, informaţii privind utilizarea contului de utilizator şi alte informaţii despre modul în care ai interacţionat cu site-ul. Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare. Poti vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare aceasta pagina.
Vom putea comunica, cu acordul dumneavoastră, astfel de date – de exemplu nume, prenume, data naşterii, adresa e-mail, telefon, către companii cu care ne aflăm în relaţii de parteneriat, de exemplu pentru livrare, marketing, publicitate, statistică etc. Ne vom asigura că aceste informaţii vor fi păstrate de partenerii noştri în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislatiei aplicabile.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privinţa datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea şi trimiterea formularelor, prin încheierea unui contract cu noi sau prin contactarea noastră în orice mod, prelucrarea acestor date se face în temei contractual.
De asemenea, prelucrăm datele tale cu caracter personal având un temei legal, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC ALPECO-ART SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul www.echipament-scrima.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a www.echipament-scrima.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe www.echipament-scrima.ro, pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe www.terrasport.ro, prelucrăm datele tale cu caracter personal în interes legitim al SC ALPECO-ART SRL, de a asigura funcționarea corectă a www.echipament-scrima.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor www.echipament-scrima.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.
Atât potrivit legislaţiei interne, cât şi potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimţământul tău nu este cerut în situaţia în care prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei obligaţii legale sau interesul legitim.
Avem nevoie de consimţământul tău pentru prelucrarea datelor tale personale pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC ALPECO-ART SRL.
Vă exprimati consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin abonarea la newsletter-ul disponibil pe www.terrasport.ro. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți  folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
De asemenea, în privinţa datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimţământul. Odată cu accesarea site-ului, îţi dai in mod valabil consimtamantul asupra prelucrării.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE?

• pentru a face demersurile necesare în vederea derulării contractelor/comenzilor;
• pentru a-ţi răspunde la întrebări şi solicitări;
• pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
• pentru activităţi de marketing, însă numai în situaţia în care ţi-ai dat consimţământul în prealabil;
• pentru a oferi şi îmbunătăţi serviciile pe care le oferim;

CÂT TIMP STOCAM DATELE?

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menţionate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, pe durata existenţei contului dumneavoastră şi ulterior, în timpul unei perioade de tranziţie (livrarea bunurilor, emiterea facturilor etc.) sau pentru oricare altă perioadă mai îndelungată în care avem obligaţia legală de a arhiva datele cu caracter personal.

CUI DEZVĂLUIM INFORMAŢIILE TALE?

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:
Furnizori de servicii. Putem dezvălui informaţiile tale altor companii care ne furnizează servicii şi actioneaza în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile de marketing care ne ajută în propria noastra activitate, companiilor care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entităţi sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura că îndeplinesc cerinţele specifice în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
• Instanţe de judecata, parchete sau alte autorităţi publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedura legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
• Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise in prezenta Politica de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciţi să efectuăm o asemenea dezvăluire.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERŢE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îţi vom prezenta garanţiile aferente şi îţi vom solicita consimţământul.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Dreptul de acces al persoanei vizate înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastra că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să îţi ştergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îţi retragi consimţământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care compania noastră nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziţie și procesul decizional individual automatizat vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment. De asemenea ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Mai multe informaţii despre drepturile dumneavoastra, modalităţi de aplicare, excepţii etc, puteţi obţine consultând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (04.05.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018.

CUM ÎŢI EXERCIŢI DREPTURILE

Pentru a-ţi exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail office@echipament-scrima.ro
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
TE RUGĂM SĂ REŢII URMĂTOARELE:
Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
• Restrictionarea accesului: În anumite situaţii, este posibil să nu îţi putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispoziţiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
Imposibilitatea de a te indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem cauta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele şi adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser.
În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoana vizată, nu suntem în masură să ne conformăm solicitarii tale, cu excepţia cazului în care furnizezi informaţii suplimentare care să permită identificarea.

CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fişier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcţionale sau pentru ca acestea să funcţioneze mai eficient, precum şi pentru a furniza informaţii deţinătorilor site-ului.
 

CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?


Site-ul www.echipament-scrima.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fişiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.
Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informaţii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) şi informaţii privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google şi stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.
În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidenţialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidenţialitate. Google poate transfera informaţiile colectate de Google Analytics către o terţa parte atunci când legislatia impune acest lucru sau atunci când respectiva terţa parte prelucrează informaţiile în numele Google.
În conformitate cu condiţiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deţinute de Google.
Puteţi refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcând şi instaland Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Site-ul www.echipament-scrima.ro utilizează Facebook Pixel, un serviciu de analiză web furnizat de Facebook care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Facebook Pixel utilizează „cookie-uri”, care sunt fişiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.
Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informaţii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) şi informaţii privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Facebook şi stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Facebook, adresa dvs. IP este anonimizată.
În conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidenţialitate” (Privacy Shield), Facebook declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidenţialitate. Facebook poate transfera informaţiile colectate de Facebook Pixel către o terţa parte atunci când legislaţia impune acest lucru sau atunci când respectiva terţa parte prelucrează informaţiile în numele Facebook.
În conformitate cu condiţiile de utilizare ale Facebook Pixel, Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deţinute de Facebook.

CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-uri după cum doriţi. Puteţi sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră şi puteţi configura majoritatea browserelor să impiedice plasarea acestora.

GESTIONAREA COOKIE-URILOR ÎN BROWSERUL DUMNEAVOASTRĂ

Majoritatea browserelor vă permit:
• să vedeţi ce cookie-uri aveţi şi să le stergeţi în mod individual
• să blocaţi cookie-uri ale unor terţe părţi
• să blocaţi cookie-uri ale anumitor site-uri
• să blocaţi setarea tuturor cookie-urilor
• să ştergeţi toate cookie-urile atunci când închideţi browserul
Dacă optaţi pentru ştergerea cookie-urilor, trebuie să aveţi în vedere că eventualele preferinţe se vor pierde. De asemenea, dacă blocaţi cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcţiona în mod adecvat.